1. Anasayfa
  2. Bilgi

EKPSS Nitelik Kodları Nedir? 6225,2049,7361,7364 nitelik kodları nedir?

EKPSS Nitelik Kodları Nedir? 6225,2049,7361,7364 nitelik kodları nedir?

Nitelik kodu, adayların seçim yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Misal verecek olunursa, 2001 sayılı nitelik kodu, “öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun elde etmek” koşulunu adaylardan istemektedir.

EKPSS 7361, 7365 Nitelik Kodları Nedir

EKPSS 7365: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Güvenlik Genel Müdürlüğü)” nitelik kodunun istenildiği kadrolara; “Güvenlik Teşkilatı Afiyet Şartları Yönetmeliği”nin 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer verilen; “Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dıştan kalan öteki hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sıhhat şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya adalet kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi afiyet şartlarını taşıyanlar ile bütün branşlar için D ve E dilimi sıhhat şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükmü ile 7’nci fıkrasında yer bahşedilen; “Engelli personel olarak Güvenlik Teşkilatına ataması yapılacak olanlarda, psikiyatrik hastalıklar açısından engel oranı bulunanlar Güvenlik Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükümleri uyarınca ödev yapılmaktadır

Bu doğrultuda, “7365 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Güvenlik Genel Müdürlüğü)” özellik kodunun istenildiği kadroları seçim edecek adaylardan; Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle engel oranı bulunanların Güvenlik Genel Müdürlüğü için tahsis edilen kadrolara atanmaları mümkün olmadığından, bu durumdaki adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

EKPSS 7361: (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)” özellik kodunun istenildiği Avukat kadrosunu tercih edecek adaylarin; 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine tarafından Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve Avukatlığa kabulden sonradan Avukat unvanının kullanılabilmesi nedeniyle, Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine seçim işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Huysuz halde yerleştirmeleri yapılsa deha atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara dilekçe hakkı vermez.

KULLANIM GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı almak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi uyarınca Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne belirli adaylar bu kılavuzda bulunan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

 b) 18 yaşını tamamlamış elde etmek. (Bir meslek ya da sanat okulunu bitirenler en düşük 15 yaşını doldurmuş edinmek ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/ya da arşiv araştırması yapılmış elde etmek.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Canice Kanununun 53 üncü maddesinde kayıtlı süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan nedeniyle bir sene ya da daha artı süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşısında suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, üçkâğıt, sahtecilik, güveni istismar etme, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda bulunan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine aleyhinde işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı istismar etme, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, devlete ait ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,

Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında kayıtlı askerlik şartını taşımak.(Askerde bulunan adaylar da seçim yapabileceklerdir. Fakat, denetim kaçağı veya bakaya durumda yer alan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

 g) Kılavuzda bulunan “pozisyonları” seçim edecek adaylar için;
Görevini yapmalarına engel olabilecek hafıza hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi maddi engel ya da us hastalığının engel olacağına devlete ait afiyet kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar kadar karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek us hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi düşünce hastalığının engel olacağına resmi sıhhat kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar kadar karar verilecektir.)

h) Seçim edilecek kadro ya da pozisyonlar için aranan diğer dilekçe şartlarını taşımak

Kaynak: ÖSYM

Paylaş